Một số chính sách mới có hiệu lực trong tháng 3/2021

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT XÃ NAM ĐIỀN

Chính sách mới có hiệu lực trong tháng 3/2021


Quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu

Nghị định số 02/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07 tháng 01 năm 2021 quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2021. Nghị định được ban hành nhằm khắc phục một số hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn thi hành Nghị định số 10/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

Nghị định gồm 03 chương và 16 Điều quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan, áp dụng đối với: Công chức, viên chức đang công tác trong ngành hải quan; Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan;  Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Nghị định số 03/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 01 năm 2021 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2021. Nghị định này thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và Nghị định số 214/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
Nghị định gồm 06 chương và 47 Điều về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới áp dụng đối với: Chủ xe cơ giới tham gia giao thông và hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định của pháp luật; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định số 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 01 năm 2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 3 năm 2021 và thay thế Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
Nghị định gồm 04 chương và 42 Điều quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, áp dụng đối với: Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây viết tắt là tổ chức, cá nhân) thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này trên lãnh thổ Việt Nam. Tổ chức là đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này; Người có thẩm quyền lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính và cá nhân, tổ chức khác có liên quan; Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục khi đang thi hành công vụ, nhiệm vụ và hành vi vi phạm đó thuộc công vụ, nhiệm vụ được giao theo văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hành chính do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành, thì không bị xử phạt theo quy định của Nghị định này mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức. Cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao trong lĩnh vực giáo dục, thì không bị xử phạt theo quy định của Nghị định này mà bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.

Quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Nghị định số 05/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 01 năm 2021 về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay có hiệu lực từ ngày 10 tháng 3 năm 2021 và thay thế Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Nghị định gồm 08 chương và 73 Điều về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay tại Việt Nam.

Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025

Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 01 năm 2021 quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2021.

Nghị định được ban hành nhằm quy định về chuẩn nghèo đa chiều để triển khai các chương trình, chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030) và kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội (2021-2025) của đất nước và các địa phương.

Nghị định gồm 06 Điều quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025, áp dụng đối với: Hộ gia đình; Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia công tác giảm nghèo và an sinh xã hội.

Quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

Nghị định số 08/2021/NĐ-Cp của Chính phủ ngày 28 tháng 01 năm 2021 quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 3 năm 2021. Bãi bỏ Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 10 Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa.

Bãi bỏ quy định liên quan đến thủ tục điện tử đối với phương tiện thủy nội địa của Vương quốc Campuchia nhập cảnh, xuất cảnh tại cảng thủy nội địa Việt Nam và phương tiện thủy nội địa Việt Nam xuất cảnh tại cảng thủy nội địa đi Campuchia tại Quyết định số 34/2016/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Quyết định số 01/2021/QĐ-TTg của Thủ tuớng Chính phủ ngày 05 tháng 01 năm 2021

ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 03 năm 2021.

Quyết định được ban hành nhằm ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam phục vụ hoạt động thống kê nhà nước. Quyết định gồm 04 Điều ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác thống kê xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ theo quy định của Luật Thống kê 2015.

 

moj.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 144.507
    Online: 9