Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng hợp, bao trùm tất cả các lĩnh vực kinh tế - chính trị - xã hội ở nông thôn, là Chương trình thiết thực, hiệu quả và có tính nhân văn cao; phát triển đô thị văn minh là một chủ trương lớn nhằm đẩy nhanh tiến trình xây dựng đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đều nhắm tới mục tiêu chung: làm cho cuộc sống của nhân dân ngày càng tốt đẹp hơn, bắt kịp xu hướng của văn minh, hiện đại và chính người dân là chủ thể thực hiện.

Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề chiến lược trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Nông thôn mới là nông thôn của khát vọng khởi nghiệp, làm giàu, thu hút các nguồn lực phát triển, lan tỏa các giá trị bền vững; Nông thôn của một thế hệ nông dân trí thức, dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo.

Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của cả hệ thống chính trị, là sự nghiệp của toàn thể nhân dân.

Phát huy cao tinh thần xây dựng nông thôn mới, ngay trong những giai đoạn có nhiều khó khăn, thách thức lớn nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, nhất quán, sát sao, cụ thể của  Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh, UBND tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chủ động cao hơn của người dân, cùng với sự chung tay, góp sức của nhiều tổ chức, cá nhân nên Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tỉnh ta thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Trung ương và nhấn mạnh:

- Xây dựng nông thôn mới là cuộc cách mạng lớn, là quá trình lâu dài, phải kiên trì nhưng phải luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; Chương trình phải hướng tới số đông người dân, phát huy tối đa quyền làm chủ, sự chủ động của người dân.

- Tiếp tục kiên trì phát triển mạnh kinh tế nông thôn, lấy sản xuất làm cốt lõi, sản xuất theo chuỗi giá trị; ứng dụng công nghệ cao; nông nghiệp hữu cơ tạo sản phẩm an toàn, sản phẩm sạch, có truy xuất nguồn gốc, nhãn hiệu hàng hóa, tem nhận diện; tiếp tục tập trung cao thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, coi trọng vai trò doanh nghiệp, HTX, khoa học công nghệ và liên kết sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh, giá trị gia tăng và phát triển bền vững;

- Phát triển kinh tế nông thôn không chỉ là phát triển sản xuất nông nghiệp, mà phải coi trọng cả phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ;

Với quan điểm chỉ đạoxuyên suốt: Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục, lâu dài; thực hiện Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh là nhiệm vụ quan trọng trước mắt, lâu dài; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, phải tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tạo thành phong trào thi đua rộng lớn.

Năm 2018: về nông thôn mới phấn đấu nâng mức độ chất lượng  các tiêu chí lên 1,2 lần; số tiêu chí bình quân là 15,5 tiêu chí/ xã; có thêm 30 Khu dân cư NTM kiểu mẫu, 250 vườn mẫu đạt chuẩn; có ít nhất 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới; số xã dưới 11 tiêu chí tối đa là 20 xã và phấn đấu xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn huyện nông thôn mới, thành phố Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Về phát triển đô thị văn minh: Có 30% phường, thị trấn được công nhận Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 50% số phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn quy định về Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị; 60% số phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn quy định về Xây dựng phong trào văn hóa, thể thao, thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại 2.

Tiếp tục đa dạng hóa, phát huy cao các nguồn vốn để thực hiện, gắn kết chặt chẽ với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chương trình mục tiêu, các dự án hỗ trợ khác trên địa bàn; tăng cường các hình thức hợp tác công tư và xã hội hóa, nhất là các lĩnh vực môi trường, giao thông nông thôn, hạ tầng thương mại, cung cấp nước sạch, dịch vụ văn hóa - thể thao tại cộng đồng dân cư,...

Khuyến khích người dân tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; các khoản thu chi phải được bàn bạc dân chủ, người dân thống nhất, không được áp đặt các khoản thu ngoài quy định của nhà nước khi nhân dân chưa đồng thuận; không được yêu cầu các đối tượng là hộ nghèo, hộ chính sách, người tàn tật phải đóng góp xây dựng nông thôn mới, phải công khai minh bạch các khoản thu chi, có giải pháp giải quyết dứt điểm các khoản nợ (nếu có), tuyệt đối không để phát sinh nợ đọng, nợ không có khả năng thanh toán.

Tất cả các thôn đều phải xây dựng thành công Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt chuẩn 10 tiêu chí và đạt được 10 yêu cầu:

Một đích: Đích nông thôn mới;

Hai chung: Chung sức, chung lòng;

Ba sạch: Nhà sạch, vườn sạch, đường sạch;

Bốn xanh: Vườn xanh, hàng rào xanh, đường xanh, hội quán xanh.

Năm không: Không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học;

Sáu mới: Tầm nhìn mới, nhận thức mới, cách làm mới, diện mạo mới, kinh tế mới, cuộc sống mới;

Bảy đẹp: Nhà đẹp, vườn đẹp, ngõ đẹp, đường đẹp, đồng đẹp, làng đẹp, sống đẹp.

Tám tốt: Quy chế tốt, chấp hành tốt, sản xuất tốt, môi trường tốt, đoàn kết tốt, dân chủ tốt, hạ tầng tốt, an ninh tốt;

Chín chuẩn: Nhà chuẩn, vườn chuẩn, đường chuẩn, điện chuẩn, cơ sở vật chất văn hóa chuẩn, giáo dục chuẩn, y tế chuẩn, văn hóa chuẩn, Hệ thống tổ chức chính trị chuẩn;

Mười có: Có quy hoạch, có sản phẩm sạch, có nước sạch, có điện chiếu sáng đường trục thôn, có hệ thống thoát nước được xử lý, có hương ước, có sinh hoạt câu lạc bộ, có hàng rào xanh, có hệ thống truyền thanh và có internet;

Các tổ dân phố xây dựng thành công các khu phố văn minh đạt 5 tiêu chuẩn, gồm: Quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị theo quy hoạch; nâng cao chất lượng Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị; xây dựng phong trào văn hóa, thể thao; nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Tiếp tục kiên trì đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. Chỉ đạo thực hiện cụ thể, có hiệu quả việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; Củng cố, phát triển các chuỗi liên kết sản xuất sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực như cam, bưởi Phúc Trạch, rau củ quả, hươu, bò, lợn,...

Tăng cường ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ về giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao, nhân rộng quy trình sản xuất VietGAP, nông nghiệp hữu cơ, có truy xuất nguồn gốc, gắn kết các doanh nghiệp, cửa hàng tiêu thụ nông sản. Phát triển mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ nông thôn, gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động nhằm nâng cao nhanh hơn thu nhập cho cư dân nông thôn;

Thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Tất cả các nội dung tiêu chí khác cũng đều phải được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, phải xây dựng mô hình mẫu ở tất cả các tiêu chí để làm mẫu hình nhân rộng. Phát triển mạnh về kinh tế gắn với bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa, bảo vệ và cải thiện môi trường; luôn quan tâm cao đến các vấn đề xã hội và đảm bảo an ninh trật tự.

Người dân phải thể hiện rõ vai trò chủ thể, chủ động thực hiện, làm cho chính mình, cho cộng đồng và góp phần phát triển xã hội.“Xây dựng nông thôn mới phải ăn vào máu thịt của tất cả cán bộ, đảng viên, hội viên, của tất cả mọi người - không ai được đứng ngoài cuộc”.

Một số hình ảnh thể hiện thành quả trong xây dựng NTM xã Nam Hương

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 148.763
Online: 1